Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 43 In 2009 presenteerde de sportsector, ondersteund door vele maatschappelijke partners, het Olympisch Plan 2028. Het vorige kabinet omarmde het plan middels het kabinetsstandpunt ‘Uitblinken op alle niveaus’.16 Ook het huidige kabinet is van mening dat het Olympisch Plan van grote waarde kan zijn voor de samenleving. Het ondersteunt de Olympische ambitie van Nederland en heeft het streven om de Olympische en Paralympische Spelen 2028 naar Nederland te halen. Het kabinet wil hierbij wel werken aan toespitsing en concretisering van de rijksinzet bij de ambities uit het Olympisch Plan. Hiertoe benoemt het kabinet vier Olympische speerpunten. Het ministerie van VWS coördineert de inzet vanuit het Rijk ten aanzien van het Olympisch Plan 2028. Een besluit over het feitelijk organiseren van de Olympische Spelen is nu nog niet aan de orde. Belangrijk voor dit kabinet is nu de periode tot 2016, de opbouwfase. Juist in de komende jaren kunnen we het Olympisch Plan 2028 goed gebruiken om de samenleving te inspireren en ‘uit te blinken op alle niveaus’. Mede afhankelijk van de uitkomsten van de aan uw Kamer toegezegde evaluatie van de gang van zaken met betrekking tot het WK-bid zal in 2016 de balans worden opgemaakt en worden besloten over de voorbereiding en randvoorwaarden van een mogelijk bid voor de Olympische Spelen. Tot 2016 zal worden gewerkt aan uitwerking en verdieping van de ruimtelijke structuren voor de Olympische Hoofdstructuur en zullen de te verwachten maatschappelijke kosten en baten van de Olympische Spelen in Nederland nader worden bestudeerd. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zal rekening gehouden worden met de mogelijke komst van de Olympische Spelen naar Nederland. Een belangrijke voorwaarde voor het uitbrengen van een bid is tevens dat er voldoende draagvlak onder de Nederlandse bevolking bestaat. Als er besloten wordt tot het uitbrengen van een bid dan begint vervolgens de kandidaatfase. In deze fase wordt een concreet voorstel voor de organisatie van de Spelen uitgewerkt. In 2021 wijst het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op basis van de ingediende voorstellen van steden (de bids) de Spelen van 2028 toe aan één stad. Als de Olympische Spelen aan een Nederlandse stad worden toegekend dan volgt in de periode hierna de organisatiefase. 16 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 30234 nr. 25. Pagina 42

Nulmeting draagvlak voor Olympische Spelen

Heeft u een studiegids, onlinepublisher of digi-reclamefolders? Gebruik Online Touch: whitepaper converteren naar een online publicatie.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication