Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 71 Kansspelen In het regeerakkoord heeft het kabinet zich voorgenomen meer geld vanuit de kansspelen te doen toevloeien aan de sport. In de afgelopen maanden is een aantal scenario’s verkend om dit te realiseren. Deze scenario’s worden nader toegelicht in de Beleidsvisie Kansspelen.26 Eén mogelijkheid is om het prijzengeld van de Staatsloterij te verlagen. De verschillende scenario’s worden momenteel verder uitgewerkt door de ministeries van Veiligheid en Justitie, Financiën en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast kan een beperkt aantal extra trekkingen bij (onder andere) de Lotto worden toegestaan, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de sport zelf (NOC*NSF). Indien extra kansspelmiddelen voor de Sportbegroting beschikbaar komen is dit kabinet voornemens om die primair in te zetten voor de Olympische ambitie, met name voor Sport en bewegen in de buurt (waaronder het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’) en het evenementen- en topsportaccommodatiebeleid. Budgettair kader Zoals in de inleiding van deze beleidsbrief reeds opgemerkt, bouwt het kabinet met dit sport- en beweegbeleid voort op succesvolle programma’s die nog lopen en/of die aflopen. Maar het kabinet zet ook duidelijk in op aanscherping en vernieuwing van beleid. Dat betekent dat er in financiële zin andere accenten geplaatst worden. Daarbij geldt vanzelfsprekend het actuele sportbudget op de begroting van VWS als het budgettair kader. Van het beschikbare budgettair kader is een deel vastgelegd in juridische verplichtingen of bestuurlijke afspraken. Dit betekent dat de beschikbare ruimte voor vernieuwing van het beleid, zeker in 2011 en 2012, beperkt is. Vanaf 2013 komt een groter deel van het budget beschikbaar voor vernieuwing van beleid. 26 Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 24557 nr. 124. Pagina 70

Pagina 72

Scoor meer met een online shop in uw kranten. Velen gingen u voor en publiceerden club bladen online.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication