Overige geldstromen Andere mogelijke fi nancieringsbronnen zijn fondsen voor goede doelen en/of eigen fondsenwerving. Kansen en mogelijkheden voor de sport De sport kan de mogelijkheden inventariseren en concrete voorstellen maken voor de meest kansrijke. Wie doet wat? De primaire verantwoordelijkheid voor het vermarkten van sport ligt bij sportbonden en sportaanbieders, maar ook voor NOC*NSF is een belangrijke rol weggelegd. Sportbonden en sportaanbieders De vergroting van de waardebeleving door sportconsumenten verdient een centrale plaats in het beleid van sportbonden en sportaanbieders om de inhoudelijke sportambities te realiseren. Gaat het om actieve sportconsumptie (zelf sporten), dan wordt hier al steeds vaker aandacht aan besteed. Bij vrijwilligerswerk is dit echter nog beperkt. Bij topsportbestuurders groeit het besef dat uiteindelijk de sportfan de grootste fi nancier van de topsport is en dat hun sportbeleving dus passende aandacht verdient. NOC*NSF Het is een taak van NOC*NSF om zijn leden ervan bewust te maken dat het belangrijk is de waardebeleving door individuele sportconsumenten te vergroten. Daarnaast draagt NOC*NSF een belangrijke verantwoordelijkheid in de brede profi lering van de sport en heeft de sportkoepel een rol als belangenbehartiger bij grote stakeholders en als partner van grote marktpartijen. Ten slotte kan NOC*NSF zijn netwerk benutten, sportorganisaties adviseren, en kennisdeling en samenwerking faciliteren. Financiering De meeste van de beschreven kansen vallen binnen de reguliere verantwoordelijkheid van de bonden of de kerntaken van NOC*NSF, maar enkele kansen vragen om extra budgettaire mogelijk heden. Dat geldt onder meer voor de uitbouw van het Kennisen Informatiesysteem Sport (KISS) op sporttakoverstijgend niveau. SPORTAGENDA 2016 | 35 Pagina 34

Pagina 36

Voor uitgaves, online onderwijscatalogi en maandbladen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw artikelen.

E-zine Sportagenda 2016 | Succesvoorwaarden Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication