CENTRE COURT 3 DICHTER BIJ HET VUUR Waarschijnlijk bent u zich als verenigingsbestuurder, in de 115 jaar dat de KNLTB bestaat, nog nooit zo bewust geweest van de KNLTB als in het afgelopen half jaar. Toen ‘alles’ fout ging met Servit en het bondsbureau vervolgens heel slecht bereikbaar bleek, kwam bij velen de vraag naar boven: ‘bij wie kunnen we terecht met onze klachten?’, ‘wie luistert naar ons?’ en ‘hoe is de KNLTB eigenlijk georganiseerd?’ Daarom wil ik op deze plaats wat dieper ingaan op de bestuurlijke organisatie van de KNLTB en de rol en taak van de vijftien districtsbesturen in het bijzonder. De leden van de KNLTB kiezen via hun verenigingsbestuur in halfjaarlijkse districtsvergaderingen de ledenraadsleden en districtsbestuurders. De ledenraad is het hoogste orgaan van de KNLTB en bestaat uit 45 personen. Zij keuren o.a. het beleid, de begroting en de contributies goed (of af). De ledenraad benoemt (en ontslaat zo nodig) het bondsbestuur. Het bondsbestuur heeft een beleidsbepalende en voorwaardenscheppende rol. Al deze bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers. Voor de uitvoering van het beleid en de dagelijkse gang van zaken kent de KNLTB ‘de beroepsorganisatie’ met aan het hoofd een Algemeen Directeur. Deze professionals runnen in feite de KNLTB. Sinds de in 2011 ingezette veranderingen is de rol van de districtsbesturen voor het bondsbestuur alleen maar belangrijker geworden. Districtsbesturen zijn voor de verenigingen dé spreekbuis richting bondsbestuur, betreffende alle bestuurlijke aangelegenheden en ‘onhebbelijkheden’ die niet op een andere manier worden opgelost en die ze niet zelf kunnen oplossen. Districtsbestuurders zullen dus nog zichtbaarder worden; als bondsbestuur willen we ervoor zorgen dat ze daarvoor de nodige ondersteuning en instrumenten krijgen. Voor het bondsbestuur zijn deze bestuurders onze ambassadeurs en onze ogen en oren in de verschillende districten. Voor het ‘vrijwillige’ bondsbestuur is het immers ondoenlijk met 1700 verenigingsbestuurders en 400 gemeenten nauw bestuurlijk contact te onderhouden. Elk districtsbestuur kent in ieder geval een voorzitter, een secretaris en de bestuursleden breedtetennis, wedstrijdtennis en jeugdtennis. Deze indeling – ongeveer gelijk aan die in het bondsbestuur - kent een hoge mate van overlap in portefeuilles. Zo ‘valt’ de recreatieve jeugd die wedstrijden speelt, onder zowel breedte-, wedstrijd- als jeugdtennis. Dit betekent veel afstemming en coördinatie. Terug naar: ‘wie luistert er naar ons?’ Als u als bestuurslid van uw vereniging uw districtsbestuur goed informeert en op de hoogte houdt, dan kan die u helpen of kwesties met ons bespreken. Natuurlijk heeft het bondsbestuur een verantwoordelijkheid die de districtsgrenzen overstijgt en is het gehouden aan het vastgestelde beleid. Maar het zou wel erg dom zijn om niet te luisteren naar goede input, feedback, adviezen en verbetermogelijkheden, en daar niet iets mee te doen. Het minste dat we kunnen doen is duidelijk maken waarom we voor bepaald beleid gekozen hebben of hoe iets gelopen is. Als we niet luisteren kan het bondsbestuur als ultieme remedie door de ledenraad worden afgezet… Maar u kunt zich ook zelf kandidaat stellen voor een districtsbestuurs-, ledenraads- of bondsbestuursfunctie. Al kost het veel (vrije) tijd, u zit dan wel dichter bij het vuur. Ledenraad Bondsbestuur Districtsbestuur rolf Thung Voorzitter KNLTB Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar: rolf@thung.eu Bestuursmodel Verenigingsbestuur Pagina 2

Pagina 4

Interactieve digi-catalogus, deze mailing of onderwijscatalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar maken van digitale onderwijsmagazines.

CENTER COURT | nummer 3 2014 Lees publicatie 35Home


You need flash player to view this online publication