en/of met andere sociale verbanden (zoals visverenigingen). Gehandicapten Ambitie: sportparticipatie stijgt met 10 procent De sportparticipatie van gehandicapten is in heel Nederland lager dan van nietgehandicapten. Het aandeel licht gehandicapten dat minimaal 12 keer per jaar sport, bedraagt 54 procent (in vergelijking met 69 procent voor niet-gehandicapten). Voor matig en ernstig gehandicapten ligt dat percentage op 34 procent.4 Belangrijke oorzaken van de verhoudingsgewijs lage sportparticipatie zijn van persoonlijke en organisatorische aard. Ook het geringe sportaanbod in de nabije omgeving beschouwen gehandicapten als een knelpunt. Sportaanbieders melden bovendien dat ze de doelgroep niet altijd weten te bereiken. Goede samenwerking, versterking van het aanbod en focus op specifi eke doelgroepen is dus essentieel om de sportdeelname van gehandicapten te verhogen. Hoe gaan we deze ambitie realiseren? Om de sportdeelname door gehandicapten te vergroten moet, onafhankelijk van de specifi eke wijk, de totale driehoek sportaanbod, begeleiding en accommodatie worden versterkt en beter toegankelijk zijn. De sport volgt daarvoor twee sporen. Ten eerste moeten partijen die betrokken zijn bij de gehandicaptensport regionaal met elkaar worden verbonden. Zo ontstaat een landelijk dekkende samenwerkingsstructuur waarbinnen vraag en aanbod worden samengebracht. In de tweede plaats versterken bonden en verenigingen hun aanbod door ingebedde programma’s en deskundige begeleiding. Met dit sterke aanbod focussen ze op werving en behoud van de doelgroep gehandicapten. 4. Sociaal en Cultureel Planbureau (2007), Aanvullend Voorzieningengebruikonderzoek (AVO). SPORTAGENDA 2016 | 31 Pagina 30

NBB

Voor clubmagazines, online club bladen en presentaties zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw maandbladen.

E-zine Sportagenda 2016 | Sportparticipatie Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication