22 | Beleidsbrief sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bundeling van sport- en beweegconcepten Er is de afgelopen jaren veel sport- en beweegaanbod ontwikkeld voor verschillende doelgroepen, onder meer in het kader van de Breedtesportimpuls, de BOS-regeling (Buurt, Onderwijs, Sport), de programma’s Meedoen alle jeugd door sport en Proeftuinen, het Nationaal actieplan Sport en Beweging (NASB) en de BeweegKuur. Dit heeft veel goede producten opgeleverd, maar tegelijkertijd ook geleid tot versnippering. Het kabinet wil de kansrijke sport- en beweegconcepten van de afgelopen jaren bundelen, valideren en verspreiden door middel van één programma ‘Sport en bewegen in de buurt’. Het programma wordt ontwikkeld samen met de VNG, NOC*NSF en andere betrokken partners. In het programma staan de mogelijkheden voor publiekprivate samenwerking centraal. acties » Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), NOC*NSF en andere betrokken partners wordt één programma rond sport en bewegen in de buurt uitgewerkt. Dit programma richt zich op het realiseren van vraaggericht sport- en beweegaanbod in de buurt met publieke en private partners. Hierbij zal primair worden ingezet op uitbreiding en verbreding van het aantal lokale mensen met een combinatiefunctie. Het uitgewerkte programma wordt eind 2011 naar de Tweede Kamer gezonden. » Het programma wordt ondersteund met kennis over good practices en bewezen kansrijke interventies, publiekprivate samenwerking, (het opbouwen van) lokale netwerken, de cijfermatige onderbouwing rond (maatschappelijke) kosten en baten van investeringen in sport en beweging en een goed monitoringsysteem. » Het kabinet stimuleert dat partners op lokaal niveau objectieve informatievoorziening voor burgers realiseren over onder meer het beschikbare sport- en beweegaanbod en blessurepreventie. Meer sporten en bewegen in woonzorginstellingen Sporten en bewegen dragen voor ouderen in woonzorginstellingen in positieve zin bij aan hun zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en gezondheid. Gebleken is dat ouderen in verzorgingstehuizen nauwelijks bewegen. Met het programma ‘Sport en bewegen in de buurt’ wil het kabinet realiseren dat ook in en rondom verzorgingstehuizen beweegaanbod komt, op maat gesneden voor deze ouderen. Pagina 21

Pagina 23

Scoor meer met een webwinkel in uw publicaties. Velen gingen u voor en publiceerden gidsen online.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication