Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 51 • Aparte aandacht verdienen de breedtesportinnovaties. InnoSportNL richt zich ook op technologische innovaties voor de breedtesport, maar de meeste innovaties in de breedtesport zijn tot stand gekomen via gesubsidieerde programma’s voor de sport. Daarbij is over het algemeen onvoldoende samengewerkt met wetenschap en bedrijfsleven. Verkend wordt hoe sportaanbieders (ondernemers en sportverenigingen) gestimuleerd kunnen worden om op lokaal niveau innovaties te ontwikkelen en vooral ook toe te passen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een fitnesscentrum dat sport- en beweegaanbod wil aanbieden bij een woonzorginstelling of een sportvereniging die gezinssport wil aanbieden. • Er zijn volop kansen om ondernemerszin en ondernemerschap in de sportbranche te vergroten. De georganiseerde sport en de commerciële sport kunnen veel beter van elkaar profiteren door intensiever samen te werken, met ondernemende sportverenigingen en sociaal bindende fitnesscentra tot gevolg. Ook de publiekprivate samenwerking kan verder worden geïntensiveerd. In publiekprivate samenwerkingsconstructies is het mogelijk de separate cashflows van overheden, de sportsector en bedrijven te bundelen, beter te laten renderen en zodoende een groter publiek te bereiken: bij innovaties, evenementen, accommodaties, facilitering van topsporters of inzet van sportkader. Het kabinet beziet hoe dit kan worden gestimuleerd met inzet van een generiek instrumentarium. Ruimtelijke ambitie en Olympische Spelen In 2008 heeft de toenmalige minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) een verkenning laten uitvoeren naar Olympische Spelen, het ‘Schetsboek ruimte voor Olympische Spelen’. Uit deze verkenning blijkt dat het mogelijk is om de Olympische Spelen in Nederland te organiseren. echter, de Spelen zijn te groot voor één stad dus er moet sprake zijn van spreiding. Tevens blijkt dat, gelet op de doorlooptijd van ruimtelijke investeringen, al op korte termijn keuzes gemaakt moeten worden. Hierbij zal niet alleen de overheid moeten investeren maar zal de private sector mee moeten willen doen. Bij het voorbereiden van een bid staat voorop dat investeringen voor de Olympische Spelen zo veel mogelijk ‘no regret’ zijn. Dit houdt in dat ook als de Spelen niet naar Nederland komen, de samenleving profijt heeft van de investeringen die gedaan zijn. Er wordt daarom zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande plannen, projecten en beleidsdoelen van het Rijk, andere overheden en het bedrijfsleven. In 2010 is, in vervolg daarop, in opdracht van de toenmalige minister van VROM, Pagina 50

InnoSportLab De Tongelreep

Heeft u een lesmateriaal, issue of internet reclamefolders? Gebruik Online Touch: onderwijs magazine online op uw website plaatsen.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication