Het fundament De sport heeft de vaststelling van de Sportagenda 2016 aangegrepen om een toekomstbestendig en goed onderbouwd fundament voor het Bestedingsplan te ontwikkelen. Bepalend voor de verdeling van de beschikbare middelen zijn de ambities en doelstellingen van de sport en de taak- en rolverdeling van alle betrokken partijen. De Sportagenda is met andere woorden leidend. Focus op Lottomiddelen Hoewel ook middelen van het ministerie van VWS en Mission (Partners in Sport) in het Bestedingsplan worden geïntegreerd, ligt de focus op het Lottodeel. Daarover heeft de sport immers volledige zeggenschap. Middelen vanuit VWS en Mission kunnen in principe niet geheel verdeeld worden volgens de Lottosystematiek, omdat hun besteding gebonden is aan respectievelijk voorwaarden van VWS en afspraken met de Partners in Sport. De afdracht van De Lotto verschilt van jaar tot jaar. Voor het Bestedingsplan 2016 wordt uitgegaan van een jaarlijkse Lottofi nanciering van € 52.175.000, maar meer- of minderopbrengsten hebben geen directe invloed op de aanwending van de Lottomiddelen. Die worden in eerste instantie respectievelijk toegevoegd aan of opgevangen uit het Bestemmingsfonds Lotto. Eventuele wijzigingen in de geldstromen vanuit Mission of VWS kunnen daarentegen wel direct consequenties hebben voor de aanwending van Lottomiddelen. Begunstigden Alle sportbonden en NOC*NSF komen voor de uitvoering van hun kerntaken in aanmerking voor een basisbijdrage (Lotto). Daarnaast kunnen sportbonden een beroep doen op aanvullende (maatwerk) bijdragen. Ook een aantal andere organisaties is in het Bestedingsplan opgenomen. Net als in de vorige beleidsperiode zijn dat de Dopingautoriteit, het Instituut Sportrechtspraak, CTO’s en NTC’s, Olympische Netwerken en Olympisch Vuur 2028. Nieuw toegevoegd zijn NL Sporter en NL Coach, het Classifi catie-instituut gehandicaptensport, Sport & Zaken (zie ‘Nieuwe Begunstigden’). NOC*NSF maakt namens de sport specifi eke afspraken met al deze organisaties over doelstellingen, resultaten, activiteiten, kwaliteit en effi ciency. Net als voor de sportbonden en NOC*NSF zijn ook voor deze organisaties de Minimale Kwaliteitseisen van toepassing. Minder papierwerk Doelstelling is om de administratieve belasting voor alle betrokken partijen te verminderen. Daarom is fi - SPORTAGENDA 2016 | 39 Pagina 38

Pagina 40

Scoor meer met een webwinkel in uw PDF's. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijsmagazines online.

E-zine Sportagenda 2016 | Succesvoorwaarden Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication