Aanpak per wijk We onderscheiden wijken met een hoge en met een lage sportparticipatie. Wijken met een hoge sportparticipatie In deze wijken is het beleid erop gericht dat sporters duurzaam, actief en veilig blijven sporten. Daartoe zorgen bestaande sportaanbieders voor een blijvende, hoge kwaliteit van het aanbod dat aansluit op de behoeften van sporters. Om uitval te beperken koesteren en versterken ze het sterke sociale verband. Ze zijn innovatief en ondernemend om nieuwe sporters (vaak ouderen) te trekken. Wijken met een lage sportparticipatie Wijken met een lage sportparticipatie zijn vaak achterstandswijken. Hier is de maatschappelijke meerwaarde van sport het grootst. Het beleid is er in deze wijken op gericht mensen aan het sporten te krijgen. Maar daarvoor moeten mensen natuurlijk wel willen sporten. De sportbehoefte kan vergroot worden door inwoners de voordelen en het plezier van sporten te laten ervaren. Tegelijk moeten de drempels om te gaan sporten worden verlaagd. De nabijheid van sportaccommodaties en betaalbaar3. Bron: Kennis- en Informatiesysteem Sport (KISS). SPORTAGENDA 2016 | 15 heid van activiteiten zijn in dit verband van belang. Deze gecombineerde aanpak – gericht op zowel behoeftevergroting als drempelverlaging – maakt vergroting van de sportdeelname in deze wijken tot een complexe opdracht. Temeer omdat hier vaak weinig voldoende krachtige sportaanbieders zijn. Daarom zet de sport in deze wijken in op een collectieve aanpak: mensen en organisaties bundelen op lokaal niveau hun krachten om een goed multisportaanbod te creëren dicht bij de doelgroep. Betrokkenheid van de gemeente en de sterkere sportaanbieders is essentieel. Daarnaast wordt samengewerkt met lokale partners, zoals scholen, huisartsen en werkgevers. Relatief aantal leden van sportverenigingen in Arnhem.3 Pagina 14

Pagina 16

Voor clubmagazines, online onderwijsmagazines en clubbladen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw verenigingsbladen.

E-zine Sportagenda 2016 | Sportparticipatie Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication