42 CLUBMANAGEMENT RECHTSVERHOUDINGEN IN DE SPORT Bij vraagstukken op het terrein van de inzet van vrijwilligers gaat het bijna altijd om de noodzaak die bij vrijwel elke vereniging leeft om binnen de fi nanciële mogelijkheden optimaal gebruik te maken van de inzet van betrokkenen, bijvoorbeeld leden, familieleden, vrienden of anderen. Deze betrokkenen zijn vaak essentieel voor de activiteiten van de sportvereniging. Zonder hen zouden veel clubs geen bestaansrecht hebben. Heel vaak worden zo allerlei taken vervuld door echte vrijwilligers, bijvoorbeeld leden of ouders die zonder enige tegemoetkoming hand- en spandiensten verlenen voor de club. De kosten die deze personen maken, kunnen normaliter door de sportvereniging zonder fi scale gevolgen worden vergoed. Soms gebeurt dat, soms niet. In de praktijk blijkt steeds vaker dat de echte vrijwilligers om vaste vergoedingen vragen of dat de vergoedingen voor hun inzet steeds hoger worden vastgesteld. Soms zo hoog, dat in fi scale zin niet langer meer gesproken kan worden van een echte vrijwilliger. Vaak doet deze ontwikkeling zich voor bij sportverenigingen die bezig zijn met een professionaliseringsslag. Ook is zichtbaar dat door het afnemen van (jonge) leden, sportverenigingen een beroep moeten doen op de inzet van (semi)professionele derden van buiten de club. Vaak komt men dan in de situatie dat de vergoeding voor hun inzet de omvang van een ‘vrijwilligersvergoeding’ overtreft. Wat is nu het grote knelpunt bij de betaalde inzet van derden door sportverenigingen? Het grote knelpunt wordt veroorzaakt door het systeem van onze wetgeving waardoor grof gezegd beloonde arbeid voor een baas wordt aangemerkt als een dienstbetrekking. Hierdoor kan de Belastingdienst loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen heff en. Is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Dan is degene die de werkzaamheden verricht mogelijk ook verzekerd voor pensioen. In ieder geval zijn dan de bepalingen van het arbeidsrecht, zoals het wettelijke minimumloon en de voor ontslag geldende bepalingen van toepassing. Dit kan behoorlijk kostenverhogend zijn en het is maar de vraag of deze uitkomst past bij de samenwerking die de sportorganisatie en de betrokkene voor ogen hadden. Of dit echt zo stellig moet zijn, is de vraag. Heel vaak worden de activiteiten voor de sportvereniging verricht door betrokkenen die weliswaar een vergoeding ontvangen voor hun inzet, maar voor wie de werkzaamheden veelal zijn te beschouwen als ‘nevenwerkzaamheden’ naast een ‘hoofdwerkzaamheid’ elders. Deze inzetbare betrokkenen in de sportsector hebben vaak geen belang bij de zogenaamde rechtsbescherming die een dienstbetrekking biedt. De sportsector STROOMSCHEMA TER BEOORDELING vragen over vergoedingen, arbeidsverhoudingen en alle andere van toepassing zijnde regels. Dit artikel legt de werking van een verhelderend stroomschema uit. | Door: Judith van Vlijmen en Ronald Veldman | Sportwerkgevers hebben nog met veel vraagstukken rondom de vrijwilliger te kampen. Ook voor de tennisvereniging spelen deze UNIEKE SAMENWERKING WOS, UWV EN BELASTINGDIENST Pagina 41

Pagina 43

Heeft u een onderwijs magazine, onlinekat of internet club bladen? Gebruik Online Touch: magazine van papier naar online converteren.

CENTER COURT | nummer 3 2014 Lees publicatie 35Home


You need flash player to view this online publication